พันธกิจ

พันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์


1. ด้านการเรียนการสอน

  • รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชา 2206299 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับคณะ
  • บริการการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ที่นิสิตต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติตามบทเรียนของอาจารย์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนควบคุมขณะที่มีการเรียนการสอน

2. ด้านการให้บริการนิสิต

  • ให้บริการนิสิตอักษรศาสตร์ที่เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เพื่อกิจกรรมทางวิชาการ

3. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงานและบุคลากรในคณะอักษรศาสตร์

  • ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานและบุคลากรในคณะอักษรศาสตร์
  • ให้บริการด้านฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นิสิตภายใต้โครงการ “อักษรศาสตร์สู่อาชีพ”
  • ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ เมื่อมีการจัดซื้อโดยหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
  • จัดการสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลที่สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยประจำโครงการในตำแหน่งที่ไม่ใช่อาจารย์