แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และ N/A ไม่สามารถให้ข้อมูลได้